JAARVERGADERING 12 OKTOBER 2017

DONDERDAG 12 OKTOBER 2017

Aanvang 21.00 uur

AGENDA

 1. Opening
 2. Actieverslag
 3. Financieel verslag seizoen 2016 – 2017
 4. Begroting seizoen 2017 – 2018
 5. Vaststellen contributiebijdrage
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing
 8. Woord van de trainer
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Ad 7. Bestuursverkiezing

 • Volgens schema aftredend en herkiesbaar: Frank van der Staak, Peter Raaijmakers, en Thea van Heerebeek.